TEL.: +421 2 206 701 87

Profil PET/ CT Centra

PET/CT centrum spoločnosti BIONT, a. s. je najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárnej medicíny na Slovensku. Od počiatku svojej činnosti v roku 2005 je vrcholovým pracoviskom v oblasti PET/CT diagnostiky.

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

Primár

V auguste 2012 prebehla v kooperácii so spoločnosťou Dr.MAGNET s. r. o. modernizácia technológie PET/CT, ktorá umožňuje vykonávať precíznejšie diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových rádiofarmák. Spolupráca je unikátnym a úspešným „public-private“ projektom. Spoločnosti BIONT, a. s. a Dr. MAGNET, s. r. o. spojili silu dlhoročných skúseností špičkového personálu s najmodernejšou dostupnou technológiou PET/ CT tomografu od spoločnosti Philips, systému Gemini TF 64 Time Of Flight s Ingenuity TF upgrade-om. Investícia Dr. MAGNET, s. r. o. do personálu, modernej technológie a vybavenia umožnila zvýšiť počet vyšetrovaných pacientov a výrazne skrátiť čakaciu dobu vyšetrenia. Navyše, priniesla aj výrazné zníženie dávok rádioaktívneho žiarenia, čím sa chráni pacientove zdravie.

Špičkové prístrojové vybavenie sníma funkčno-metabolický obraz pacienta súčasne s anatomickým zobrazením prostredníctvom CT vyšetrenia so 64-vrstvovým počítačovým tomografom.

V roku 2012 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmaka 11C-metionín.Od novembra 2014 pracovisko používa v diagnostike ďalšie pozitrónové rádiofarmakum – 18F-Cholín, pri diagnostike recidívy karcinómu prostaty.

Profil PET/CT centra:

  • PET/CT centrum po inštalácií novej generácie PET/CT systému zabezpečuje zvýšenie kvality zobrazenia vyšetrení a skrátenie čakacej doby vyšetrení, pri súčasnom významnom znížení radiačného zaťaženia vyšetrovaného pacienta.
  • Koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye umožňuje pracovisku vykonávať celé spektrum vyšetrení v odbore nukleárnej medicíny.
  • PET/MR fúzie-koregistrácie: PET/CT modalitu je možné prepojiť a fúzovať s MR modalitami nasnímanými z iného pracoviska pomocou multimo­dálneho softvérového riešenia.

Prístroj je prioritne využiteľný pre diagnostiku v oblasti onkologických, kardiovaskulárnych a neuro­logických ochorení.

  • Gemini TF 64 Time Of Flight s integrovaným CT skenerom Brilliance 64 disponuje výnimočnou citlivosťou pri rýchlych skenoch, výrazným znížením radiačnej záťaže na pacienta, ako v PET skenoch,  tak i v CT skenoch, schopnosťou vysokého rozlíšenia pri detekcii lézií a tiež výnimočnými anatomickými detailmi.
  • Výkonnosť systému môže byť optimalizovaná na základe požiadavky lekára na vyšetrenie pacienta.
  • Celotelové zobrazovanie s momentálne najlepším možným priestorovým rozlíšením 2 mm a 4D Time Of Flight (pulmonary gating) umožňuje unikátne zobrazenie lézií a tým presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku.
  • Post-processingové stanice Extended Brilliance Workspace s pokročilými softvérovými aplikáciami výrazne zlepšujú možnosti diagnostiky pacienta a zjednodušujú prácu odborného personálu.
  • Uvedená technológia PET/CT umožňuje CT vyšetrenia prevádzané v tzv. „low-dose“ móde (nízko-dávkovom móde), najmä za účelom lokalizácie a korekcie útlmu, a tým dovoľuje aj  výrazné zníženie dávky RTG ži­arenia pre pacienta bez straty kvality zobraze­nia.

AKTUALITY